14 Nisan 2021, Çarşamba

İçki satanlara uyarı

TOBB,  31.12.2018 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak–Mart aylarına isabet eden dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi için içki satan işletmeleri uyardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Birliklerine intikal eden 09.01.2019 ve 30650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini içeren 17.01.2019 ve 132625 sayılı yazıda;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2018 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak–Mart aylarına isabet eden dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi yapılmasının gerektiği,

İlgili mevzuatı kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamülü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlıkları il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirileceği,

Satış belgeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınmasının mümkün olmayacağı ve satıcıların stoklarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmelerinin zorunlu olacağı, Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesi beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacağı ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirileceği,

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekeceği,

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan TAPDK logolu mevcut  satış belgelerinin, 2019 yılı süre uzatım işlemi esnasında Bakanlıkları logolu satış belgeleri ile değiştirileceği,

Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvurularının Bakanlıkları il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilmeye devam edilecek olduğu belirtilmektedir.

09.01.2019 tarihli, ve 30650 sayılı Resmi Gazete’te yayımlanan 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıda yer almaktadır.

Bilgileri saygıyla rica olunur.

2019 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ
a) Toptan Satış Belgeleri  7.100,00 TL
   
b) Perakende Satış Belgeleri  
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 370,00 TL
2) İlçe merkezlerinde 250,00 TL
3) Diğer mahallerde 90,00 TL
   
c) Açık İçki Satış Belgeleri  
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde  1.530,00 TL
2) Diğer mahallerde 590,00 TL
   
d) Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi  
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde  3.750,00 TL
2) Diğer mahallerde  3.410,00 TL