07 Mayıs 2021, Cuma

Bakanlık’dan ajans duyurusu

kultur turizm bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulu seçimleriyle ilgili yeni bir duyuru yaptı. Bakanlık’tan yapılan duyuruda 29 Aralık’ta yapılacak seçimlerde oy kullanacakların listesi de yayınlandı.

Bakanlığın duyurusunda Turizm Tanıtım Ajansı Yönetim Kurulu seçmen listelerine yapılacak itirazların son tarihinin 23 Kasım 2019 olduğu belirtildi. Bu tarihten itibaren 10 gün süreyle itirazlar değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanacak ve 3 Aralık 2019 tarihinde seçmen listeleri kesinleştirilerek ilan edilecek.

İtirazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığına (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Temsilciliğine hitaplı) yazılı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak olup; posta yoluyla iletilecek itirazlar, bu postanın, itiraz süresi içerisinde Bakanlığa ulaşması halinde değerlendirmeye alınacak.

Söz konusu seçmen listelerine ilişkin görüş ve öneriler ile birlikte varsa maddi hataların düzeltilmesine yönelik talepler [email protected] adresine iletebilecek.

Turizm Tanıtım Ajansı Yönetim Kurulu seçimlerinde oy kullanacakların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

https://tga.ktb.gov.tr/TR-246916/secmen-listeleri.html

29 Aralık’ta yapılacak seçimlerin bölgelere göre adresleri şöyle:

1.Marmara Bölgesi: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı / İstanbul

2.Akdeniz Bölgesi: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu / Antalya

3.İç Anadolu Bölgesi: Ankara Cer Modern Anafartalar Altınsoy Caddesi No:3 Sıhhıye –Altındağ / Ankara

4.Ege Bölgesi: İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Ergene Mahallesi 550 Sok No:33 Bornova / İzmir

5.Karadeniz Bölgesi: Trabzon Hammaizade İhsanbey Kültür Merkezi İskenderpaşa Sümer Sokak No:6 /Trabzon

6.Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu Rektörlük Yakutiye / Erzurum

7.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır İnaloğlu Caddesi Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi No:11 Yenişehir / Diyarbakır

TÜRSAB temsilci ise 1 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek TÜRSAB Genel Kurulu sürecinde seçilecek.

Ajans yönetimi, seyahat acentaları temsilcisi hariç olmak üzere, üç yıl görev yapmak üzere seçilecek. Bu süre, seçimlerin yapıldığı yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanır. Yeni üye göreve başlayıncaya kadar eski üye görevine devam eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi işlemleri, görev süresinin sona ereceği yılın Eylül ayında başlar, en geç Aralık ayının sonuna kadar bitirilir.

-Seçimler, elektronik ortamda Ajans bünyesinde yer alan veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler esas alınarak ve Bakanlık temsilcisinin gözetiminde yapılır.

-İcra Kurulu tarafından, seçim işlemlerini yürütmek üzere Ajans personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan ve bölgeler bazında faaliyet gösteren Seçim Sandık Kurulları oluşturulur ve bunların yedek üyeleri de belirlenir.

-Seçim Sandık Kurulu; seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevlidir, görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

-İcra Kurulu; en az iki ay önceden seçimin yapılacağı yer ve tarihi, tirajı elli bin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan iki gazetede ve Ajansın internet sayfasında ilan etmek suretiyle seçim çağrısını yapar. Ajansın internet sayfasında ayrıca, veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler de on beş gün boyunca duyurulur. İlan süresi içinde bu listelere yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir ve ilgilisine bildirilir. Kesinleşen listeler, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar onaylanarak Ajansın internet sayfasında duyurulur. İcra Kurulu, seçime ilişkin çağrıyı ayrıca Bakanlığa bildirir.

-Seçime ilişkin duyuru veya itiraz edilmişse itiraz sonucunda verilen karar üzerine yapılan duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde adaylık başvuruları alınır, bu süre sonunda kesinleşen aday listeleri Ajansın internet sayfasında ilan edilir.

-Seçim tarihinden üç ay önce temsilcisi seçme ve/veya seçilme yeterliliğine sahip işletmelerde birleştirme, ayırma ve devir gibi hukuki statü değişiklikleri seçim listelerinin oluşturulmasında dikkate alınmaz.

-Seçim gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. İlgili bölgede faaliyet gösteren Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislere her belge için bir oy hakkı verilir. Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, Seçim Sandık Kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır. Danışma Kurulunda üye olarak temsilcisi bulunan Birlik, Federasyon ve Derneklerin her biri seçim süresince bir müşahit bulundurabilir.

-Yapılacak seçim sonucunda en fazla oy alan aday Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenir. Yönetim Kurulu üyesi seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde Yönetim Kurulu üyesi kura usulüyle belirlenir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve Ajansın internet sayfasında ilan edilir. Seçime itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir gündür. Seçime yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara bağlanır. Bakanlığın kararı kesindir.

-Seçildikleri kesinleşenlere, İcra Kurulu tarafından durum bir yazıyla derhal bildirilir ve ayrıca internet sayfasında duyurulur.

-Görev süreleri dolmadan Yönetim Kurulunun seçimle belirlenen üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceği, seçilmesi için gerekli şartları taşımadığı veya kaybettiği tespit edilen ya da bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyelerin görevlerine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir. Bu şekilde görevine son verilen veya istifası Yönetim Kurulunca kabul edilen üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde seçildiği bölgeye göre ikinci en yüksek oyu alan kişi üye olarak görevlendirilir.

-Yönetim Kurulu tarafından; herhangi bir sebeple seçimin durdurulmasına veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya mevzuata aykırı uygulamanın tespiti sebebiyle seçimlerin iptaline karar verilmesi halinde, durdurulmasına veya iptaline karar verilen seçimin, bir aydan az, iki aydan fazla olmamak üzere yenileneceği tarih tespit edilerek, seçimler yenilenir. Bu durumda mevcut Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam eder.

-Seçimde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları aday gösteremezler, belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar.